Prosiectau wedi’u Teilwra

Mae gan Tai Pawb brofiad helaeth o ddarparu prosiectau wedi’u teilwra’n arbennig ar gyfer sefydliadau yn y sector tai. Yn aml iawn, mae’r prosiectau hyn yn canolbwyntio ar ddatrys problem benodol mae’r sefydliad yn ei hwynebu, drwy gynnig gwasanaeth ffrind beirniadol neu gyngor arbenigol ym maes cydraddoldeb os nad yw’r arbenigedd hwnnw ar gael yn fewnol. Byddwn yn gweithio gyda chi o’r cychwyn cyntaf i adnabod yr hyn sydd angen ei gyflwyno a’i gyflawni drwy’r prosiect. Bydd pob prosiect yn cael ei deilwra’n benodol i ddiwallu eich anghenion unigol.

“Ffrind arbenigol sy’n eich helpu i ddatrys heriau cydraddoldeb”

Proffilio Cwsmeriaid a Monitro Cydraddoldeb

Efallai eich bod chi’n credu eich bod yn darparu gwasanaeth cyfartal a theg, ond ydych chi’n hollol siŵr? Drwy gasglu ac wedyn dadansoddi data, gall sefydliadau weld sut maen nhw’n perfformio ym maes cydraddoldeb ac amrywiaeth. Drwy edrych ar y data hyn, gall sefydliadau weld a yw pobl sydd â nodweddion gwarchodedig:

 

  • yn cael eu trin yn deg
  • yn gallu cael gafael ar wasanaethau neu gyfleoedd cyflogaeth
  • yn cael eu trin yn deg o fewn gwasanaethau o ran profiadau a chanlyniadau.

 

Drwy edrych ar y stori y tu ôl i’r data, efallai byddwch chi’n sylwi bod pobl o grwpiau penodol yn cael eu tangynrychioli, yn wynebu canlyniadau gwaeth neu’n llai bodlon na phobl o grwpiau eraill. Os felly, byddwch chi’n gallu llunio camau gweithredu i fynd i’r afael â’r anghydraddoldebau hyn. Felly os byddwch chi’n wynebu her o safbwynt camwahaniaethu, yn enwedig o ran gwahaniaethu anuniongyrchol, bydd angen i chi ddefnyddio’ch gwybodaeth fonitro ar gydraddoldeb.

Gall Tai Pawb eich cefnogi yn hyn o beth mewn sawl ffordd:

Darparu arweiniad ar y categorïau a’r cwestiynau monitro cydraddoldeb i’w defnyddio

Rhoi adborth i chi ar y ffurflenni/cwestiynau proffilio cwsmeriaid a monitro cydraddoldeb rydych chi’n bwriadu eu defnyddio

Helpu chi i lunio cynllun monitro cydraddoldeb ar gyfer gwasanaethau gwahanol

Helpu chi i ddadansoddi data proffilio cwsmeriaid a monitro cydraddoldeb er mwyn i chi allu nodi camau gweithredu pellach

Helpu chi i edrych y tu hwnt i’r data i weld beth yw’r stori y tu ôl i’r data

Helpu i adnabod a dadansoddi data cydraddoldeb ar gyfer Asesiadau o’r Farchnad Dai Leol

Helpu i ddadansoddi data monitro cydraddoldeb cyflogaeth

Cynorthwyo i ddadansoddi gwybodaeth cydraddoldeb er mwyn cyfrannu at lunio cynlluniau cydraddoldeb, polisïau cyfle cyfartal, ac asesiadau effaith ar gydraddoldeb

Facilitation and assistance in development of Accessible Housing Registers

If your organisation is looking to develop an accessible housing register or is working with others to develop one we can provide facilitation to help with this process. Tai Pawb has expert knowledge and plenty of experience in this area. We help with identifying and discussing the benefits, potential challenges for both stand alone and partnership approaches.

Gwaith ymchwil a phapurau ar bynciau penodol

Efallai eich bod yn canolbwyntio ar ddarn penodol o waith ac am wybod sut gallai hynny effeithio ar grŵp cydraddoldeb penodol neu efallai eich bod am ddarganfod a oes unrhyw arferion da ar gael yn y maes. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud y defnydd gorau o’ch adnoddau a’ch ymdrechion drwy ein comisiynu ni i gynnal gwaith ymchwil desg. Byddwn yn casglu’r holl wybodaeth ynghyd a llunio papur ar eich cyfer fel sail i’ch gwaith.

Craffu ar Gydraddoldeb

Mae pwyso a mesur pa mor dda ydych chi’n gwneud rhywbeth yn gallu bod yn brofiad annymunol, ond drwy gael y prosesau cywir ar waith bydd yn sicrhau bod yr ymdrechion a wnewch o ran cydraddoldeb ac amrywiaeth yn arwain at y canlyniadau rydych chi’n eu deisyfu. Gall proses graffu effeithiol eich galluogi i reoli ansawdd mewn meysydd megis achosion o gamwahaniaethu neu archwilio i gwynion er mwyn sicrhau bod pobl yn cael eu trin yn deg. Mae’r cwestiynau heriol sy’n cael eu gofyn yn gallu arwain at welliannau yn y gwasanaeth ac yn sicrhau nad ydych chi’n llaesu dwylo.

Gall Tai Pawb eich cefnogi yn hyn o beth mewn sawl ffordd:

Craffu ar y ffordd rydych chi wedi ymchwilio i achosion o gamwahaniaethu

Adolygu a chraffu ar eich asesiadau effaith ar gydraddoldeb er mwyn sicrhau cysondeb

Eich cynorthwyo i ddatblygu gweithgareddau Siopwyr Dirgel ym maes cydraddoldeb

Cynnal sesiynau wedi’u hwyluso gyda Byrddau er mwyn archwilio eu rôl nhw o ran craffu ar gydraddoldeb

Dadansoddiad o’r bylchau mewn gweithdrefnau cwyno o safbwynt cydraddoldeb

Cynnal sesiynau wedi’i hwyluso gyda Phencampwyr Cydraddoldeb er mwyn archwilio eu rôl nhw o ran craffu ar gydraddoldeb

Llunio Canllawiau a Llawlyfrau ar Gydraddoldeb

Yr hyn sy’n hanfodol wrth ddarparu gwasanaeth sy’n ymatebol ac yn sensitif i anghenion amrywiol yw cael gweithlu gwybodus a pharod. Mae’n bosib llunio canllawiau, llawlyfrau a thaflenni ar gydraddoldeb er mwyn ategu’r hyfforddiant cydraddoldeb ac amrywiaeth.  Gall y rhain fod yn ddeunyddiau defnyddiol y gall staff rheng flaen gyfeirio atynt wrth ddarparu gwasanaethau yng nghartrefi pobl. Gall y canllawiau hyn gynnwys awgrymiadau ar gyfathrebu, trefnu apwyntiadau, trin unigolion â pharch, ymweld â thŷ, a gwneud gwaith yng nghartref rhywun. Caiff cynnwys, fformat a hyd y dogfennau hyn eu teilwra i ddiwallu anghenion y sefydliad, ei staff a’r gwasanaethau a ddarperir.

Gall Tai Pawb eich cefnogi yn hyn o beth mewn sawl ffordd:

Drafftio llawlyfr/canllawiau penodol ar gydraddoldeb

Adolygu eich llawlyfr/canllawiau cydraddoldeb

Llunio taflenni “cip sydyn” ar gydraddoldeb wedi’u creu’n benodol ar gyfer swyddogaethau penodol yn eich sefydliad

Cynorthwyo i lunio llawlyfr/canllawiau ar gydraddoldeb wedi’u teilwra’n arbennig ar gyfer tenantiaid neu aelodau bwrdd

Llunio taflenni “cip sydyn” neu ganllawiau ar gydraddoldeb wedi’u teilwra’n arbennig ar gyfer contractwyr

Adolygu a rhoi adborth ar becynnau e-ddysgu ar gydraddoldeb rydych chi wedi’u datblygu

Information

Am ragor o wybodaeth am sut gallwn ni eich cynorthwyo a’ch cefnogi gyda phrosiect penodol, mae croeso i chi gysylltu â info@taipawb.org neu ffonio 029 2053 7630.