Adolygu polisïau, strategaethau a chynlluniau gweithredu

Mae Tai Pawb yn arbenigwr yn y maes hwn a gallwn eich helpu i sicrhau bod eich polisïau, eich strategaethau a’ch cynlluniau gweithredu’n rhoi sylw i ystyriaethau cydraddoldeb ac yn glynu wrth yr arferion gorau.

“Rhoi trefn ar bethau a rhoi sylw i’r holl egwyddorion cydraddoldeb”

Fel sefydliad, bydd gennych bolisïau allweddol a chynlluniau neu strategaethau arfaethedig gyda’r nod o:

 

  • sicrhau bod eich sefydliad yn cydymffurfio â deddfwriaeth gydraddoldeb
  • hyrwyddo cyfle cyfartal
  • bod yn ymatebol i anghenion amrywiol yn eich gwaith

 

Yn aml, nid yw sefydliadau ym maes tai yn cael eu herio am resymau cydraddoldeb ar sail cynnwys eu polisïau cyfle cyfartal, ond yn hytrach oherwydd methiant polisïau eraill, fel polisïau sy’n ymwneud â dyrannu, atgyweirio, cynnal a chadw neu ymddygiad gwrthgymdeithasol, i roi sylw digonol i ystyriaethau cydraddoldeb. O ganlyniad, mae angen i chi sicrhau bod polisïau a gweithdrefnau sy’n ymwneud â meysydd eraill yn rhoi ystyriaeth ddigonol i faterion cydraddoldeb. Fel sefydliad, mae gennym arbenigedd mewn materion cydraddoldeb ac ym maes tai yng Nghymru, felly rydym mewn sefyllfa unigryw i ddarparu’r cyngor hwn.

Gall Tai Pawb eich cefnogi mewn sawl ffordd:

Cynnal adolygiadau desg a rhoi adborth manwl ar gynlluniau a strategaethau drafft a’r cynlluniau gweithredu cysylltiedig

Cyflwyno gweithdai wedi’u hwyluso gyda’ch staff a defnyddwyr gwasanaeth er mwyn cynorthwyo i ddatblygu polisi, strategaeth neu gynllun gweithredu

Cynorthwyo i ddadansoddi eich gwybodaeth am gydraddoldeb er mwyn cyfrannu at bolisi, strategaeth neu gynllun

Cynnal adolygiad desg a rhoi adborth ar y polisi cyfle cyfartal a’r cynllun gweithredu cysylltiedig

Datblygu llawlyfrau ymarferol ar gydraddoldeb ar gyfer y staff er mwyn eich helpu i weithredu’r polisi neu’r weithdrefn ar lawr gwlad.

Cynnal adolygiad desg a rhoi adborth ar bolisïau sy’n ymwneud â materion cydraddoldeb, megis polisïau ar gyfer achosion o gasineb a throseddau casineb neu bolisïau bwlio ac aflonyddu, er mwn sicrhau eu bod yn dilyn arferion da.

Cynnal adolygiadau desg a rhoi adborth manwl ar bolisïau a gweithdrefnau eraill er mwyn sicrhau eu bod wedi ystyried materion cydraddoldeb (er enghraifft, yn y gorffennol rydyn ni wedi rhoi adborth ar bolisïau ymddygiad gwrthgymdeithasol, polisïau dyrannu a pholisïau rheoli incwm sefydliadau).

Information

For further information on how we can assist you with policy, procedure and strategy reviews please contact info@taipawb.org  or call 029 2053 7630.