Cwrs Gloywi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae ein Cwrs Gloywi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth wedi’i lunio i adeiladu ar seiliau ar ein cwrs poblogaidd Ymwybyddiaeth o Gydraddoldeb ac Amrywiaeth. Lluniwyd y cwrs hwn i loywi sgiliau dysgwyr am y meysydd a drafodwyd yn y cwrs blaenorol, yn ogystal â gweld sut i ddefnyddio’r wybodaeth hon mewn sefyllfaoedd cyffredin yn y sector tai.

Cyflawnir hyn drwy archwilio’r meysydd allweddol sy’n gysylltiedig â chydraddoldeb ym maes tai: sef addasiadau rhesymol, troseddau casineb, gwrando ar grwpiau amrywiol a defnyddio data i wella gwasanaethau. Fodd bynnag, mae’n bosib y trafodir meysydd eraill hefyd er mwyn sicrhau perthnasedd ar gyfer y grŵp staff sydd dan sylw.

Amcanion - Bydd y dysgwr yn gallu gwneud y canlynol:

Defnyddio eu gwybodaeth o’r Ddeddf Cydraddoldeb mewn amrywiol sefyllfaoedd

Egluro beth yw addasiad rhesymol ar gyfer person anabl

Asesu rôl darparwyr tai wrth geisio mynd i’r afael â throseddau casineb

Disgrifio dulliau o ymgysylltu â grwpiau amrywiol perthnasol

Egluro rôl data monitro cydraddoldeb a phroffilio cwsmeriaid wrth wella gwasanaethau.

Cynulleidfa darged

Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer pob aelod staff, ond mae wedi’i lunio ar gyfer y sawl sydd eisoes wedi cwblhau ein Cwrs Ymwybyddiaeth o Gydraddoldeb ac Amrywiaeth.

 

Hyd y cwrs

1/2 diwrnod

Information

Sut i archebu

Os hoffech chi drefnu Hyfforddiant Cwrs Gloywi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â helpline@taipawb.org neu ffonio 029 2053 7630.

Feedback from attendees and organisations:

“Cryno a llawn gwybodaeth gyda chyffyrddiadau o hiwmor – sydd bob amser yn dda!”