27th Chwefror 2018

Ymateb ar y cyd i Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar Addasiadau Tai

Written by Stewart Harding


Cred Tai Pawb ac Anabledd Cymru ei bod yn hanfodol gweinyddu gwasanaethau addasu tai yn effeithiol wrth helpu pobl hŷn a phobl anabl yng Nghymru i fyw’n annibynnol ac i sicrhau eu llesiant.

Rhaid darparu gwasanaethau addasu mewn dull cyson sy’n bodloni anghenion presennol ac anghenion yn y dyfodol. Rhaid i graffu ar y gwasanaethau hyn ddarparu asesiad cywir o degwch gallu presennol pobl i fanteisio ar wasanaethau yn ogystal â’r wybodaeth ar sut i’w cael.

Dyna pam rydym yn croesawu adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru a’i argymhellion. Rydym yn cytuno bod rhaid i ymagwedd sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn sy’n integreiddio gwasanaethau ar draws sectorau fod yn arferol ym mhob rhan o Gymru.

Meddai Martyn Jones, Pennaeth Polisi a Chyfathrebu Tai Pawb:

Mae Tai Pawb wedi gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru, ein haelodau a’n rhanddeiliaid allweddol ar wella’r ddarpariaeth gwasanaethau addasu ers llawer o flynyddoedd. Mae modd dysgu gan arfer da a’i rannu, ond mae Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol yn tynnu sylw’n glir at anghysondebau y mae’n rhaid mynd i’r afael â nhw.

Hefyd, rydym yn gweithio’n agos gyda’r EHRC ar eu Hymchwiliad i Dai ar gyfer Pobl Anabl ac rydym yn credu y bydd y gwaith hwn, ynghyd ag Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol, yn arwain at welliannau sylweddol wrth ddylunio a darparu gwasanaethau addasu ledled Cymru.

Fodd bynnag, rhaid i ni gofio bod mwy i helpu pobl hŷn ac anabl i fyw’n annibynnol a hybu eu lles na gwella gwasanaethau. Mae’n ymwneud â diogelu hawliau dynol sylfaenol.

Meddai Miranda Evans, Rheolwr Polisi a Rhaglenni Anabledd Cymru:

Rhoddodd Anabledd Cymru dystiolaeth i ymchwiliad Cynulliad Cymru i addasiadau tai yn ôl yn 2012 oedd yn esbonio’r nifer o faterion mae pobl anabl yn eu hwynebu. Mae’n rhwystredig clywed bod problemau o hyd, er bod cynnydd wedi’i wneud o ran symleiddio’r system trwy gyflwyno Galluogi, proses a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Back
Verified by MonsterInsights