Anabledd a thai

Isod gallwch weld adnoddau defnyddiol a gwybodaeth am anabledd a thai. Diffinir bod gan berson anabledd os oes ganddo nam corfforol neu feddyliol, sy’n cael effaith anwydol a hir dymor ar ei allu i wneud gweithgareddau bob dydd.  Mae hyn yn cynnwys anableddau corfforol, anableddau synhwyraidd, problemau iechyd meddwl, anableddau a phroblemau dysgu, a rhai cyflyrau iechyd er enghraifft HIV a chanser. Dylai sefydliadau ymgeisio i waredu’r rhwystrau y gallai pobl anabl eu gwynebu wrth gael mynediad at eu gwasanaethau ac o ran cael cyfleoedd cyfartal, gan blannu model cymdeithasol yn hytrach na model meddygol o anabledd yn eu gwaith. Caiff y dull hwn o weithredu ei adlewyrchu yn yr adnoddau isod. 

Nodwch fod gennym dudalen ar wahân sy’n cynnwys gwybodaeth am Iechyd Meddwl a thai.

Information

Accessing Members Resources

Mae rhai adnoddau ar gyfer aelodau Tai Pawb yn unig a bydd angen cyfrinair arnoch i gael gafael arnynt. Os ydych chi’n aelod o Tai Pawb ac wedi anghofio’ch cyfrinair neu os hoffech chi gael copïau o’r dogfennau mewn Word neu fformat arall, mae croeso i chi gysylltu â helpline@taipawb.org 029 2053 7630.

Useful Information

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am anabledd a thai cysylltwch â:

Tai Pawb

Llinell Gymorth

helpline@taipawb.org

029 2053 7630

Information

Cofiwch mai dim ond er gwybodaeth yw’r deunyddiau yn yr adran hon. Nid yw’n gyfystyr â chyngor cyfreithiol. Nid yw Tai Pawb yn gyfrifol am gynnwys adnoddau allanol.